ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN

1. Een bestelling is slechts bindend indien ze door Elektriciteitswerken Pieters (EP) uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord. Alleszins geldt de aanvang der werken als stilzwijgende goedkeuring en bevestiging van de offerte.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Aantallen zijn steeds VH (vermoedelijke hoeveelheden). Behoudens andersluidende vermelding zijn ze 30 dagen geldig. Indien de geldende waarden wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van EP, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Eenheidsprijzen worden steeds aangepast aan de ABEX-index (zie www.abex.be), volgens de formule: eenheidsprijs x nieuwe index / oude index. De prijsofferte is een schatting op basis van de verstrekte gegevens. Gegevens na aanvang van de werken geven recht op prijsaanpassing. De klant heeft in beide gevallen het recht om binnen de 8 dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde en geschatte termijn. Goederen blijven de eigendom van EP tot volledige betaling van hoofdsom, kosten, interesten. Indien goederen door EP worden geleverd, gaat het risico over op moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op moment van verkoop.

4. Ingeval van laattijdige levering dient de klant EP hiervoor in gebreke te stellen en een passende termijn voor te stellen om tot levering over te gaan. Levert EP niet binnen die termijn, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos opzeggen, en aanspraak maken op en schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.

5. De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door EP op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, van EP te vergoeden.

6. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen of plaatsingen voorzien door EP heeft de klant een wettelijke garantie van 2 jaar, te rekenen vanaf de levering, conform artikel 1649quater B.W. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de 2 maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan de verkoper te melden. Na de garantietermijn staat EP enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover EP de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt EP uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

7. EP is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door EP geleverde of verkochte goederen of verleende diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 6 onverlet. De aanspakelijkheid van de verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door EP. In geval de klant zelf de door EP te plaatsen goederen aanlevert, is EP geenszins aansprakelijk voor welk gebrek ook of schade toegebracht aan deze goederen.

8. Alvorens EP diensten of prestaties levert dient 30% betaald te worden voor aanvang van de prestaties of diensten. Nadien wordt er elke maand een maandelijkse afrekening gemaakt van prestaties en materialen. Betaling dient contant te gebeuren op factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

9. Vervoer van materialen of verplaatsingskosten van en naar de werf van de klant komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de klant. Voor verplaatsingkosten wordt het aantal kilometers heen en terug berekend middels de snelste route Google Maps.

10. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal EP de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.

11. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft EP het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd schadevergoeding.

12. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.m.

13. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen.

14. EP heeft het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, zoals collectieve schuldenregeling, schuldbemiddeling. Betaalde voorschotten blijven in dat geval in elk geval definitief verworven ten titel van schadevergoeding.

15. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

16. Betreffende de privacy-wetgeving (General Data Protection of GDPR): Wij verzamelen vanaf het opmaken van de offerte tot de facturatie alle gegevens die noodzakelijk zijn om de werken te kunnen begroten en uitvoeren. Dit wil zeggen:

– Uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres. – Foto’s die gemaakt zijn bij het opmaken van de offerte, de uitvoering van de werken en na afwerking.

– Allerlei gegevens die nodig zijn bij de werken: hoeveelheid en soort schakelmateriaal, samenstelling verdeelbord, soort bekabeling, …

– Schema’s die opgemaakt zijn vóór en tijdens de werken.

– Het elektrisch dossier. In uw eigen belang, met het oog op eventuele herstellingen en/of veranderingen in de toekomst, worden deze gegevens gedurende 5 jaar bijgehouden.

U mag vragen om deze gegevens te vernietigen.